Wetgeving

Verpakkingsheffing op petflessen en cans

Verkoopt u publicitaire dranken in PETFLESSEN of CANS

In het verleden hebben wij u geïnformeerd, dat er heffingen moeten betaald worden voor op het op de markt brengen van dranken in PETFLESSEN of in aluminium CANS.

Het is de dienst Accijnzen van de douane die zich daar mee bezighoud.

U moet zich bij uw lokale Accijnzen registreren en maandelijks de aangifte invullen en de “verpakkings” heffing voldoen.

Dit natuurlijk indien u in die maand drank verkocht heeft.

Opgelet: de mensen van Accijnzen (douane) zullen dan ook komen controleren.

Zij controleren al uw aankoopfacturen op aankoop van drank.

Deze mensen zijn niet makkelijk, denken zich alles te kunnen permitteren,dikwijls arrogant en komen op elk uur dat hun past en houden geen rekening met middagpauze.
Ik spreek uit ondervinding. Ik was met alles in orde maar zij kwamen steeds op het middaguur als mijn mensen aan het eten waren. Ik heb hun beleefd gevraagd in de toekomst een afspraak te maken, maar dat doen zij niet.

Stel u toch in orde, de diensten van Accijnzen hebben hoe dan ook de bevoegdheid om controle uit te voeren. Zij kunnen ook controleren of u aangesloten bent bij Bebat (batterijen), dit valt ook binnen hun controle domein.
Conclusie: u verkoopt publicitaire dranken, verplicht aansluiten bij:
-de dienst voor de voedselveiligheid
-de lokale dienst van Accijnzen + aangifte invullen + verpakkingsheffing betalen

In bijlage:

-tekst met uitleg + wettekst
-de web voor de registratie en hoe te werk gaan
Nummer 741.04/31

Regelmatige ontvangsten onder schorsing

(art. 3, 2, 18 en 19 M.B.)
31. Iedere persoon die zich beperkt tot het regelmatig ontvangen, voor de behoeften van zijn kleinhandel, van alcoholvrije dranken onder schorsing van accijns moet het statuut van marktdeelnemer aanvragen. Hiertoe moet hij bij de ontvanger over zijn gebied een beroepsaangifte 108 indienen.
De hiernavolgende bepalingen zijn toepasselijk op de marktdeelnemer :
• er wordt hem geen enkele verplichting opgelegd inzake het houden van accijnsgeschriften, hij moet evenwel de handelsdocumenten, die gediend hebben om het transport te dekken van de alcoholvrije dranken die hij onder schorsing van accijns uit een andere lidstaat ontvangt, ter beschikking stellen van de administratie;
• de alcoholvrije dranken die onder schorsing van accijns werden ontvangen moeten het voorwerp zijn van een aangifte ten verbruik bij de ontvanger ten laatste de 10de van de maand volgend op de maand van de ontvangst.
De aangifte wordt opgesteld overeenkomstig de voorschriften van bijlage VIII (M.B.) van het Boekwerk Accijns Bewegingen.
De accijns van de aangegeven hoeveelheden moet contant worden betaald. De vermelde hoeveelheden op de aangifte Acc-code 4 moeten worden verantwoord aan de hand van de voorlegging van de kopies van de facturen of van de andere handelsdocumenten die het transport hebben gedekt.
Om de ambtenaren in de mogelijkheid te stellen een controle uit te voeren op de juiste betaling van de rechten, zal de ontvanger op de voorgelegde documenten een vermelding aanbrengen die verwijst naar de overeenstemmende aangifte Acc-code 4.
De accijnsambtenaren voeren bij de marktdeelnemers die een beroepsaangifte hebben ondertekend een controle uit om zich ervan te verzekeren dat alle ontvangsten wel degelijk werden geregulariseerd door een inverbruikstelling en dat de aangiftes Acc-code 4 binnen de gestelde termijn werden ingediend.
De vastgestelde onregelmatigheden moeten het voorwerp zijn van een verslag dat langs hiërarchische weg moet toegezonden worden aan de Centrale Administratie – Dienst Accijnsprocedures.

Log aan bij:
www.myminfin.be
Klik in de rechter helft op U hebt open toegang tot
In het linkerdeel kiest u bij thema (via uitschuiflijst) voor Accijnzen
U klikt op 108: Beroepsaangifte
- kies de juiste taal
- vul het formulier “on line” in
- druk het af
- dateer en onderteken
- bezorg het formulier aan het kantoor der accijnzen dat bevoegd is over uw gemeente