Info membres

Taxe d’emballage pour boisson en bouteille en

Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN
Brussel, 11 juli 2006

correspondentieadres
Dienst Accijnsprocedures
North Galaxy Toren A 9de verdieping – Bus 37
Koning Albert II-laan 33, 1030 BRUSSEL
BELASTINGEN EN INVORDERING

Administratie der Douane en Accijnzen

ARPACO BUSINESS GIFTS NV
De heer Anthony DRISCOLL
Edenplein 15

2610 ANTWERPEN

Geachte heer

In antwoord op bovenvermelde brief deel ik u mee dat sedert 1 april 2004 overeenkomstig de wet van 20 december 2002 houdende diverse fiscale bepalingen op het vlak van milieutaksen en ecobonussen, laatst gewijzigd bij de programmawet van 11 juli 2005 ( B.S. van 12 juli 2005) een verpakkingsheffing in plaats van milieutaks op drankverpakkingen voor éénmalig gebruik werd ingevoerd.

Overeenkomstig artikel 371,§ 1 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur is de verpakkingsheffing verschuldigd :
1° bij het in het verbruik brengen inzake accijnzen van dranken, verpakt in individuele verpakkingen;
2° bij het op de Belgische markt brengen van voornoemde dranken verpakt in individuele verpakkingen wanneer dit verpakken later plaatsvindt dan in het verbruik brengen van deze dranken inzake accijnzen.

Het bedrag van de verpakkingsheffing bedraagt 9,8537 EUR per hectoliter product die aldus is verpakt.

De betaling van de verpakkingsheffing gebeurt hetzij door de schuldenaar van de accijns wanneer de inning
van de verpakkingsheffing samenvalt met de inning van de accijns, hetzij door de natuurlijke of rechtspersoon die dranken verpakt in individuele verpakkingen wanneer de accijns voorafgaandelijk werd
betaald op deze dranken.

De belastingplichtige betaalt de verpakkingsheffing onder dezelfde vorm en voorwaarden, inbegrepen deze met betrekking tot het uitstel van betaling, als deze inzake accijnzen. Een aangifte ten verbruik ACC 4 moet ingediend worden bij de ontvanger der accijnzen of der douane en accijnzen over het gebied waarin hij is gevestigd (zie bijgaande lijst), uiterlijk de vijftiende van de maand die volgt op de maand van inverbruikstelling. In het vak 47 van deze aangifte ten verbruik moet onder code 049 worden vermeld :
- het tarief van de verpakkingsheffing;
- de in verbruik gebrachte hoeveelheid dranken uitgedrukt in hectoliter;
- het totale bedrag van de verschuldigde verpakkingsheffing

De individuele drankverpakkingen die hoofdzakelijk uit hout, aardewerk, porselein of kristal bestaan zijn vrijgesteld van de verpakkingsheffing.

Bijgevolg wordt de vrijstelling voor de verpakkingen voor éénmalig gebruik op basis van de aansluiting bij Fost Plus opgeheven. De verplichtingen inzake Fost Plus in het kader van het Interregionaal Samenwerkingsakkoord blijven echter gelden.
De verplichting tot het aanbrengen van het registratienummer (100/……./..) en een specifiek kenteken op de drankverpakking werden afgeschaft.

Voor deAdministrateur Douane en Accijnzen:

Alain DALCETTE
Directeur